top of page
Mgr. Jana Banasová

Mgr. Jana Banasová

Po štúdiu anglického a slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave som pracovala ako učiteľka na gymnáziu v Trnave a od r. 2010 pracujem ako lektorka jazykových kurzov pre verejnosť a firmy. 

Vo Veľkej Británii som absolvovala:

  • Dyslexia and Foreign Language Teaching, 2017 - Lancaster University, England

  • Experiential English for Teachers, 2016 - Nab Cottage, Ambleside, England

  • Language and Methodology Refresher Course, 2015 - Edinburgh School of English, Edinburgh, Scotland

  • Mindfulness for Wellbeing and Peak Performance, 2015 - Monash University, Melbourne, Australia

 

Na svojich hodinách sa zameriavam najmä na komunikáciu a prirodzené začlenenie gramatiky do plynulého prejavu. Na individuálnych hodinách a v malých skupinách mám priestor venovať sa špecifickej oblasti, v ktorej sa študent potrebuje zlepšiť.

Pripravujem študentov na:

  • prijímacie skúšky na stredné školy

  • ústnu a písomnú maturitnú skúšku

  • cambridgeské certifikáty, IELTS a iné

  • štátne jazykové skúšky z angličtiny

Od r. 2017 sa venujem aj individuálnej práci s deťmi a študentmi so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, poruchy pamäte a iné) a pomáham im zvládnuť gramatiku, čítanie, písanie diktátov a rozvinúť slovnú zásobu.

Kurzy slovenského jazyka (doučovanie) sú vhodnou prípravou na monitory 9.r. a na prijímacie skúšky na SŠ.

Jazykové kurzy môžete navštevovať osobne v Piešťanoch alebo online.

Kontakt

Jana Language Studio:

Krajinská 2928/3

Piešťany

bottom of page